Vi i Team Colibri er store tilhengere av farkoster som lett kan transporteres og flyttes til nye spennende fiskeplasser. Vi er også glad i de elektriske motorene våre, men de kan (dessverre) ikke brukes over alt. Her ser vi på når du kan, og når du ikke kan, bruke (el)motor.
En jolle med elmotor gir store muligheter for sportsfiske.
La oss starte med Lovverket.

Det er " Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" som er utgangspunktet, og som for alle norske lover finner du den på lovdata.no:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

For oss sportsfiskere er det paragraf 2, 3 og 4 som er de som virkelig betyr noe. Paragraf 2 sier noe om hvor loven gjelder. Merk at utdraget under er forkortet så det bare berører temaet vårt:
"Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt......
Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer."
Paragraf 2 sier at loven gjelder oss som vil ferdes på vann og vassdrag. Det er verdt å merke seg at loven IKKE skiller på typen motor, med andre ord er elektrisk motor sidestilt med forbrenningsmotor her.
Lovverket skiller ikke på elmotor og forbrenningsmotor.
Paragraf 3 er enkel og trenger neppe videre forklaring:
"I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven."

Paragrafen sier at utgangspunktet er forbud, men så finnes det noen unntak der man kan bruke motor i utmark og det er de unntakene vi må passe på at vi holder oss innenfor. Unntaket som betyr noe for oss sportsfiskere finner vi i paragraf 4. Igjen har jeg forkortet så vi fokuserer på det som er relevant for sportsfiske:
"Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt."

Oppsummert sier paragraf 4 at vi kan bruke (el-)motor i vann som er minst to kvadratkilometer, men at kommunen kan forby dette lokalt. Merk at kommunale myndigheter IKKE kan gi generelle unntak fra loven, men de kan angi strengere regler lokalt. Det samme gjelder grunneieren eller dennes representant (feks en som leier grunnen). Disse kan sette strengere regler men de kan ikke gi deg unntak. (Dette står forøvrig i paragraf 10)

Du kan søke om dispensasjon, dette står det mer om i paragraf 5 og paragraf 6. Men dette er neppe relevant for deg og meg som skal på en tur eller tre.
Hvordan måle hvor stor innsjøen er?

For å gjøre det kan du selvfølgelig skritte opp rundt innsjøen, men med de elektroniske hjelpemidlene vi har i dag er det ganske enkelt å måle opp omtrentlig areal. Her ser vi på hvordan du kan bruke Gule Sider, men det finnes mange alternativer.

1. Gå til Gule Sider og Kart, finn vannet du lurer på. Nederst i høyre hjørne klikker du på "Tegn og Mål":
Tegn og mål - Areal
Etter å ha klikket får du opp en meny, i den menyen klikker du på "Areal" som på bildet over. Nå kan du klikke deg rundt innsjøen:
Klikk deg rundt og avslutt med ett klikk på "Ferdig".
Når du har et brukbart omriss, klikker du på "Ferdig". Nå kan du klikke på omrisset og får da opp en boks med arealet:
Bingo!
Selv om du nå har kommet frem til at vannet er over 2 kvadratkilometer er du ikke helt i mål enda. Før du begir deg utpå bør du følge opp med en runde på Google så du er sikker på at det ikke er lokale regler.
Läs mer på bloggen